Ang Alamat ng Saging - Banana

English Version at the Bottom
Maraming taon na ang nakalipas nang manirahan ang isang napakabait na matanda dito sa mundo. Ang matandang tinutukoy ay tinatawag nilang Apo Sagin.

Mag-isa man na naninirahan si Apo Sagin sa kanyang maliit na bahay kubo ay itinuring naman na siyang kapamilya ng mga kapitbahay niya. Napamahal sa kanyang mga kapitbahay si Apo Sagin dahil sa ito ay mabait at matulungin. Ang mga kapitbahay nito ay hindi mapapahiya kapag sila ay lalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Kahit mahirap lang at matanda na ay binibigay ni Apo Sagin ang lahat ng kanyang makakaya.

Ang mga maliliit na bata ay malapit sa matanda. Itinuring na nila itong kanilang lolo. Sa tuwing hapon ay nagpupunta ang mga bata sa bahay ng matanda upang makinig sa mga kuwento ni Apo. Pagkatapos ay may nakahanda pang pagkain ang mga ito na niluto ng matanda.

Hindi lamang sa mga taong bayan matulungin ang matanda kundi pati na rin sa ibang tao maski hindi niya ito kakilala. Minsan habang nangangahoy siya sa gubat, may lumapit sa kanyang isang lalaki na nanghihina sa gutom. Agad niya itong inuwi sa kanyang bahay at inalagaan hanggang sa bumuti ang pakiramdam ng lalaki.

Noong minsan naman ay isang batang babae ang nanghingi ng limos sa kanya. Dinala niya ito sa bahay niya at ipinaghanda niya ng makakain. Bago umalis ang bata, tinuruan niya itong maghabi ng mga pinatuyong dahon upang gawing pamaypay upang maibenta. Sa ganoon hindi na manglilimos ang bata. Laking pasasalamat ng bata sa matanda. Balang araw ay makakabawi din daw siya sa kabutihang ipinakita sa kanya ng matanda. Napangiti lang si Apo Sagin.

Isang araw, dinapuan ng sakit si Apo Sagin at dahil sa matanda na ito ay masama ang naging tama nito sa kanya. Lubos na nanghina ang matanda. Marami ang dumalaw kay Apo Sagin upang alagaan siya habang may sakit ito. Halinhinan ang kanyang mga kapitbahay sa pagbabantay sa kanya. Maging ang mga batang kanyang kinukwentuhan sa tuwing hapon ay nandoroon at kinukwentuhan ang kanilang mahal na lolo.

Dumating ang oras na naghihingalo na ang matanda. Ang lahat ng taong bayan ay andoon upang makita ang mabait na matanda kahit sa huling pagkakataon man lamang. Mahinang nagpaalam ang matanda at dahan-dahan itong binawian ng buhay.

Nag-iiyakan ang mga taong bayan nang may dumating na isang bata. Ito ang pulubing tinulungan ni Sagin. Siya pala ay isang diwata. Ibinilin niya sa mga tao na ilibing si Sagin sa may bakuran. Huwag na raw silang malungkot dahil si Sagin ay mananatili sa kanila at di sila kailan pa man iiwanan. Ginawa nila ang sinabi ng diwata.

Makalipas ang ilang lingo, may isang halamang umusbong sa libingan ni Sagin. Ilang linggo pa ang nakalipas may parang hugis puso ang nakita nila sa halaman. Naalala nila ang sinabi ng diwata. Ang malaking puso ay halintulad ng matabang puso ni Sagin na punung-puno ng kabaitan at pagmamahal sa kapwa. Ang naging bunga nito ay marami at matamis.

Nanatili nga si Sagin sa mga taong bayan at hanggang ngayon ito pa rin ay nagbibigay ng sobra-sobra. Ang puno ngayon ay tinawag ng taong bayan na Saging.


Legend of the Banana


Many years ago there lived a kind-hearted old man. He was fondly called Apo Sagin by his neighbors.

Apo Sagin lives alone in his shack however, his neighbors had considered him part of the family so he is welcomed in their house anytime. They all loved him as if he was their own grandfather. He was always kind and helpful to them. They could ask anything from him and he would obliged and give it whole-heartedly.

The little children are always welcomed in Apo Sagin’s home. They would visit him in the afternoon and would listen to his stories. After which, he would offer them snacks he himself cooked.

Even strangers were welcomed and treated well by the old man. One time, while Apo Sagin was in the woods gathering firewood, he stumbled upon a man who was weak from hunger. He immediately brought the starving man to his house and took care of him until he was better.

At another time, a small girl came asking for alms from him. He brought her home and gave her food to eat. Before the girl went on her way, Apo Sagin taught her how to make fans out of dried leaves. The girl would never have to ask for alms he said, she can just sell fans. The girl thanked Apo. Soon she would be able to make it up to him for all the kindness he has shown, says the girl. Apo Sagin just smiled and said he didn’t ask for anything in return.

Apo Sagin was soon afflicted with illness. He grew very weak. Many neighbors came to visit him and took care of him. They would take turns waiting on him while he was sick. Even the young children who came to visit him came and told him stories.

But Apo Sagin’s illness became grave and because he was old he grew very weak. All of the townsfolk, came to see their beloved Apo Sagin for the last time. The old man gave his last words and then breathe his last.

The townsfolk all cried and were grief-stricken with the lost of their neighbor that they did not notice a small girl enter the house. It was the beggar whom Sagin had helped and taught to make fans. She was not just a beggar but rather was a fairy. She told the townsfolk to bury Sagin in the yard. Furthermore, she told them not to worry or be sad because Sagin will remain in their midst and will never leave them. They did as the fairy had told them and buried Sagin the yard.

After a few weeks, a plant soon grew on top of Sagin’s grave. After a few more weeks, a heart-shaped thing grew on the plant. The townsfolk remember the words of the fairy. The heart reminded them of Sagin’s generous heart that was full of kindness and love. The fruit turned out to be sweet and plenty.

Sagin indeed remained in the people’s midst and until now is still generous in giving. The plant was soon called Saging.Researched and Rewritten by 
Translated and Formatted by 

Mga Alamat