Ang Alamat ng mga Bituin - Stars Legend

English Version at the Bottom

Noong unang panahon, walang makikitang buwan o mga bituin sa kalangitan upang magbigay ng liwanag sa gabi. Si Haring Buwan ay naninirahan pa noon sa lupa. Kilala siya bilang isang mahigpit at di pala-ngiting hari.

Wala pang asawa ang hari sapagkat ito ay mapili. Marami nang mga hari ang ninais na ipakasal ang kanilang mga anak na dalaga kay Haring Buwan wala ni isa dito ang nagustuhan niya.

Sa di kalayuan sa kaharian ni Haring Buwan ay may isang mag-asawa na may magandang anak na dalaga na nagngangalang Aurora. Ang dalaga ay hindi lamang maganda, ito rin ay mabait at matulungin.

Napag-alaman ni Haring Buwan ang tungkol sa magandang dalaga kaya’t dali-dali itong pinuntahan ang bahay ng mag-anak. Nabighani ang hari sa dalaga at iniutos nito na mag-pakasal sila ng dalaga. Tumangi ang dalaga sapagkat meron na itong kasintahan. Ngunit walang silbi ang pagtanggi nito sapagkat iniutos ng hari na kapag hindi papakasal ang dalaga sa kanya ay ipapakulong niya ang mga magulang nito.

Walang nagawa ang dalaga kundi magpakasal sa hari. Binigyan ni Haring Buwan si Aurora ng isang magandang pulseras na gawa sa mga kumikinang na bato bilang regalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang mga bato ay parang mga munting araw na kumikinang maski sa kalayuan.

Dinala na nga ni Haring Buwan si Aurora sa kanyang kaharian. Ngunit hindi naging masaya si Aurora sa kaharian kaya’t madalas itong lumalabas upang mamasyal. Napansin ito ni Haring Buwan at naisip nito na baka nakikipagtagpo ang kanyang asawa sa dati nitong kasintahan.

Pinagbawalan ni Haring Buwan si Aurora na lumabas ng palasyo. Nalungkot si Aurora. Ayaw nitong maglagi sa palasyo ng buong araw kasama ang bugnutin at palasigaw na asawa niya kung kaya’t tumatakas ito sa tuwing natutulog ang asawa ng hapon.

Ngunit isang hapon nagising ang hari bago makauwi si Aurora at nalaman nito ang ginawang paglabas ng asawa. Inantay nitong dumating si Aurora at pinagalitan. Napagbuhatan ni Haring Araw si Aurora nang sabihin nitong hindi niya mahal ang asawa kung hindi lamang niya ito tinakot na ipakukulong ang mga magulang ay hindi ito magpapakasal sa kanya.

Tumakbo palayo si Aurora. Iiwanan na daw niya ang masungit na asawa. Hinabol siya ni Haring Buwan na humihingi ng tawad sa kanya. Nahawakan ng hari ang kamay ng asawa ngunit nagpumiglas ito at patuloy na tumakbo. Dahil dito, naputol ang pulseras na ibinigay ng hari sa asawa.

Umiyak si Haring Buwan at napagtanto nito na mali ang kanyang nagawa sa asawa. Pinulot ni Haring Buwan ang mga makikinang na bato at itinago baka sakaling bumalik pa ang asawa ay muli niya itong ipapagawang pulseras para sa kanya.

Ngunit hindi na bumalik si Aurora sa kaharian. Nagpakalayo ito kasama ang mga magulang upang hindi na mahanap pa ng hari. Dahil sa lungkot, napagpasyahan ni Haring Buwan na sa langit na lamang maglagi. Kinuha nito ang mga makikinang na mga bato mula sa naputol na pulseras ng asawa at isinaboy ito sa kalawakan. Ang mga ito ay naging mga bituin. Sa gabi, si Haring Buwan ay lumalabas kasama ng mga makikinang na bato nagbabaka sakaling makita ni Aurora ang mga ito at mapag-isipang bumalik sa piling niya.


Legend of the StarsA long time ago, there was no moon or stars that give light at night. King Buwan was then living on the earth. He was known to be a stern and serious king who never smiled.

He had no wife because he was picky. A lot of kings had tried to arrange marriage for their daughters to King Buwan but he didn’t like any of them.

Not far from King Buwan’s palace, there lived a couple who had a beautiful daughter named Aurora. She was not only beautiful but was kind and helpful as well.

The king learned of the beautiful girl so he hurriedly went to visit the family and see for himself. The king was charmed by the beauty of the girl. He ordered her to get married to him. But Aurora refused because she was already seeing someone whom she liked a lot. However, because it was king’s orders her refusal was useless. If she would not marry him, he would have her parents thrown in jail.

Aurora could do nothing but marry the king. She was given a beautiful bracelet with shiny stones by King Buwan as dowry for their marriage. The precious stones were like little suns that shine even from a far.

King Buwan brought Aurora home to his palace. But she was not happy living in the palace; she would often go out rather than stay at home. King Buwan noticed this and thought that wife was seeing her old sweetheart.

The king forbade Aurora to go out of the palace. This made Aurora very sad. She didn’t like staying at home with her temperamental husband so she would escape whenever her husband would take his afternoon nap.

One afternoon, however, the king woke up before Aurora could get back to the palace. He found out that his wife usually took advantage when he was sleeping and go out. He waited for Aurora to come home and reprimanded her. When Aurora told him that she didn’t love him anyway, King Buwan out of anger slapped her.

Aurora ran out of the palace. She cried as she was going out that she was leaving him. King Buwan tried to stop Aurora begging for sorry. He took hold of her hand but she wriggled it out and was able to free herself from his grip. But due this, the shiny bracelet given by Buwan broke into pieces.

King Buwan was sorry when he realized he got angry at his wife for no reason. He picked up the stones that fell from Aurora’s broken bracelet thinking that she might return.

However, Aurora would no longer return to the palace. She, together with her parents had gone far away from the palace so that Buwan would not find them. He then got the shiny stones and threw them into the sky. These turn into little stars. At night, King Buwan and the stars would go out hoping that Aurora would see them and decide to come home to his him.Researched and Rewritten by 
Translated and Formatted by 

Mga Alamat