Ang Alamat ng Alitaptap - Firefly

English Translation at the Bottom
Ilang libong taon na ang nakakaraan nang magkaroon ng matinding tagtuyot sa mundo. Ang mga pananim ay nanuyot at nasira at pati na rin ang mga alagang hayop ay nagkasakit at namatay. Walang ulan at ang mga ilog ay natuyo na rin dahil sa init ng sikat ng araw.

Taimtim na nagdasal ang mga tao upang magkaroon ng ulan. Sumayaw-sayaw sila at nag-alay ng kung anu-anong sakripisyo ngunit walang ulang bumagsak maski ulap ay walang nabuo. Mas lalo pa ngang tumindi ang sikat ng araw.

Nawawalan na ng pag-asa ang mga taombayan nang dumating ang isang mahiwagang mag-asawa, si Bul-an at si Bitu-in. Ayon sa mag-asawa, narinig ni Bathala ang kanilang mga panalangin at ipinadala sila upang tulungan ang mga taombayan. Di nga naglaon ay dahan-dahan pumatak ang ulan at hindi ito tumigil hanggang sa napawi ang pinsalang dulot ng tagtuyot.

Naging mas masagana ang mga pananim at ang mga alagang hayop ay naging mas malulusog. Dahil dito, itinakda ng mga taombayan ang mag-asawa na kanilang mga pinuno. Pinaunlakan naman ni Bul-an at Bitu-in ang nais ng taombayan. Naging mabuti silang mga pinuno at umasenso ang nasabing bayan.

Mayroong anak ang mag-asawa, ito ay si Alitaptap. May malaking bituin na naka-ukit sa noo ni Alitaptap; ito ay nagpapatunay na siya ay di pangkaraniwang nilalang. Marami ang nagnais na makuha ang kamay ng dalaga upang mapangasawa. Maging ang kanyang ama ay pinipilit si Alitaptap na pumili na ng mapapangasawa upang sa ganoon ay magkaroon sila ng mga anak na magiging makikisig mandirigma. Ngunit matigas ang puso ng dalaga at ayaw nitong magpakasal sa kahit sino. Wala raw itong nararamdaman na kahit ano. Marahil ito ay dahil nga sa hindi tao ang dalaga.

Isang araw, isang manghuhula ang nagsabi kay Bul-an na masasakop ang kanilang bayan sa hinaharap kung hindi makakapangasawa si Alitaptap at hindi magkaka-anak ng lalaki. Ipinatawag ni Bul-an ang anak at pinagsabihang kinakailangan na nitong magpakasal sa lalong madaling panahon. Ngunit si Alitaptap ay walang nararamdamang maski anong emosyon kung kaya’t ayaw pa rin nitong magpakasal.

Nagalit ang kanyang ama ngunit maski anong gawin nitong pilit ay wala pa ring imik si Alitaptap. Napuno ang galit ni Bul-an. Kinuha niya ang kanyang tabak at hindi nakapagpigil ay hinampas niya ang kanyang anak. Tumama ang tabak sa malaking bituin sa noo ng dalaga at nabasag ito sa libu-libong piraso. Samantala, wala ng buhay ng bumagsak ang dalaga sa sahig. Ang mga munting makinang na piraso ng bituin sa noo ni Alitaptap ay unti-unting nagkaroon ng buhay; lumipad at nilisan ng mga ito ang palasyo. Ang mga ito ay ang tinatawag natin ngayon na mga Alitaptap.

Nagkatotoo ang naging hula at dahil sa walang mandirigma ang naipanganak mula kay Alitaptap ay nadskop ang kanilang bayan at natapos ang pamumuno ni Bul-an at Bitu-in.

Legend of the Firefly

Many thousand years ago, a huge drought occurred in the world. The people’s rice fields and orchards dried up and died. Even their cattle got sick and later on died. There was no rain for a long time and the rivers and lakes dried due to the sun’s intense heat.

The people prayed fervently for rain. They danced and made sacrifices but still no rain poured down. There was not even a single cloud that formed in the sky. The sun continued its radiance and heat.

They were starting to lose hope when a mysterious couple suddenly appeared. According to Bul-an and Bitu-in, it was Bathala who sent them to the people. Bathala had heard the peoples’ cries and they came to help. Rain soon came pouring down the earth. It did not stop until there was enough to quench the thirsty land.

Soon, the people had better harvest and their cattle were healthier. Bul-an and Bitu-in were made leaders by the people. The couple were good rulers. The town was peaceful and progressive because of their reign.

The couple had an only child; a girl named Alitptap. The girl had a huge star on her forehead thus only proving she was no mere mortal. Alitaptap had many suitors as she was a beautiful girl. Bul-an approved of his daughter getting married. He wanted to have a grandchild who he can train to be a warrior. But Alitaptap’s heart is indifferent. She didn’t want to get married to anybody. She even claimed she felt nothing. This might be because she wasn’t a human who was capable of feeling any emotion.

One day a soothsayer told Bul-an that their town is in danger of being colonized if Alitaptap fails to get married and produce a child. Bul-an called for his daughter to get married as soon as possible. But Alitaptap refused for she still felt no emotion.

Bul-an got angry at Alitaptap; he prodded with his daughter but she would not budge. Because of this, Bul-an suddenly exploded. He got his sword and struck Alitaptap. The sword hit Alitaptap’s forehead breaking the star into a million pieces. Alitaptap fell to the ground lifeless. The small sparkling pieces began to grow life. It started flying out of the palace. Those were then called alitaptap.

The prediction came true and because Alitaptap was not able to produce a child their town was colonized no matter how hard their warriors tried to defend it. It ended the prosperous reign of Bul-an and Bitu-in.

Researched and Rewritten by 

Mga Alamat